09120308602

شوینده صنعتی R102

حلال قوی چربی و روغن و گریس NH47

حلال ترکیبات هیدروکربنی ، نفتی ، گازوییل و مازوت MG40

انواع حلال های قلیایی

انواع حلال های اسیدی